Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

AN KHÊ

 

AK01

Đinh Thị Diễm  Quỳnh

27/5/2006

AK02

Đinh Diệu

21/5/2006

AK03

Đinh Văn  Khuyết

20/10/2005

AK04

Đinh Thị Sân

25/5/2006

AK05

Đinh Thị Thu Uyên

06/12/2006

AK06

Đinh Văn Tha

26/3/2005

AK07

Đinh Thị Hiền

25/3/2006

AK08

Đinh Doang

10/9/2006

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

AYUNPA

 

AY01

Rah Lan   RiMa

04/10/2006

AY02

Ksor H' Quyên

08/05/2006

AY03

Nay H' Liênh

21/08/2006

AY04

Nay Vin

17/06/2004

AY05

Nay H'  Đết

03/07/2006

AY06

Ksor H'  Âu

01/01/2006

AY07

Ksor H' Tuyên

14/11/2006

AY08

Ksor -SiNi

17/10/2006

AY09

Ksor H' Thu

21/10/2005

AY10

Nay H'  Điệp

01/01/2006

AY11

Rah lan H'  Châu

13/10/2006

AY12

Nay H' Chi

08/02/2006

AY13

Nay Hà Như

07/04/2006

AY14

Nay H'  Kiêu

10/05/2006

AY15

Nay H'  Nhụy

02/10/2006

AY16

Nay H'  Mang

01/05/2006

AY17

Ksor H'  Dang

02/02/2006

AY18

Nay Tân

22/01/2006

AY19

Ksor Thiêng

23/05/2006

AY20

Rơ Ô H'  Dịu

12/01/2006

AY21

Nguyễn Ksor Bách

15/11/2006

AY22

Nay  Khanh

14/11/2006

AY23

Nay Huỳnh Công Ay

12/09/2006

AY24

Nay Si Va

17/10/2006

AY25

Nay H'  Buet

29/01/2006

AY26

Ksor H'  Vân

09/04/2006

AY27

Y Chanh Kpă

22/07/2006

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

ĐĂKPƠ

 

DP01

Đinh Thị Nhi

04/12/2005

DP02

Đinh Khuyên

15/02/2006

DP03

Đinh Bước

03/10/2006

DP04

Đinh Thị Bươi

22/5/2006

DP05

Đinh Thị  Ly

38992

DP06

Đinh Thị Văn

13/06/2006

DP07

Đào Xuân Thắng

01/04/2006

DP08

Đinh Thị  Hơtha

20/11/2006

DP09

Lý Phú Cường

03/02/2006

DP10

La Thị  Ngoan

07/01/2006

DP11

Đinh Thị Hoài  Sam

16/01/2006

DP12

Đinh Văn Thương

03/06/2006

DP13

Đinh Thị Uiên

22/07/2005

DP14

Đinh Thị  Lang

15/05/2006

DP15

Đinh Thị Lăng

18/11/2006

DP16

Đinh Thị Thu

39031

DP17

Đinh Thưn

02/11/2006

DP18

Đinh Thị Chánh

07/12/2006

DP19

Đinh Thị Hoa

18/09/2006

DP20

Lý Văn Trường

03/02/2006

DP21

Đinh Thị  Giang

38995

DP22

Lý Quốc Kỳ

15/11/2006

DP23

Đinh Thị  Ngọc

27/10/2006

DP24

Đinh Thị  Loan

20/01/2006

DP25

Đinh Thị Tuế

24/03/2006

DP26

Đinh Thị Déch

19/10/2006

DP27

Đinh Thị Hoài  An

14/11/2006

DP28

Đinh Thị  Như

15/06/2006

DP29

Đinh Thị Bơ

02/01/2006

DP30

Đinh Thị Nư

21/02/2006

DP31

Đinh Văn Than

38688

DP32

Đinh Văn Duy

26/02/2006

DP33

Đinh Thị Voanh

16/04/2006

DP34

Đinh Thị  Săn

14/04/2006

DP35

Đinh Thị  Nai

02/12/2006

DP36

Đinh Thị  Nanh

04/09/2006

DP37

Đinh Thị Hảo

15/10/2006

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

IAPA

 

IA01

Siu - H' Chuyên

28/4/2006

IA02

Siu H' Hoài

09/3/2006

IA03

Đinh Dinh

19/5/2004

IA04

Ksor - H' Vân

18/4/2006

IA05

Kpă H' Iêng

22/12/2006

IA06

Đinh Hương

07/01/2006

IA07

Đinh My

02/02/2006

IA08

Nay - H' Chóe

29/12/2006

IA09

Ksor - H' Nhan

08/8/2006

IA10

Lý Thị  Thu

16/10/2006

IA11

Ksor - H' Ner

24/4/2006

IA12

Ksor H' Phương

02/02/2006

IA13

Rmah Siêu H' Thị

11/10/2006

IA14

La Thành Trung

12/01/2006

IA15

Rahlan H' Nô

30/7/2006

IA16

Siu H' Duyn

17/3/2006

IA17

Đinh Nhi

10/9/2006

IA18

Nay - H' Uyên

08/8/2006

IA19

Nay H' Nhiu

09/9/2006

IA20

Siu - H' Niên

27/4/2006

IA21

Siu - H' Thư

30/7/2006

IA22

Siu -  Lyka

18/3/2006

IA23

Siu H' Nhim

18/3/2006

IA24

Rcom H' Lika

17/7/2006

IA25

Kpă Sáu

10/12/2006

IA26

Rơ Ô H' Sơ My

28/10/2005

IA27

Ksor - H' Nhoanh

15/01/2006

IA28

Ksor H' Thao

26/9/2006

IA29

Ksor H' Sương

26/4/2006

IA30

Rchăm H' Lin

12/10/2006

IA31

Hoàng Thị  Lượng

17/9/2006

IA32

Nay - H' Niêm

25/02/2006

IA33

Ksor - H' Lê

24/7/2006

IA34

Kpă  Tuệ

04/03/2006

IA35

Nay -  Kwon

07/3/2006

IA36

Rahlan - H' Buôn

26/11/2006

IA37

Rcom - Nu

14/02/2006

IA38

Hiao - H' DJưn

21/9/2005

IA39

Rcom Khánh

02/9/2006

IA40

Rmah Sulphat

05/11/2006

IA41

Kpă H' La na

23/7/2005

IA42

Đinh Viết Lam

18/4/2006

IA43

Kpă H' Mun

16/6/2006

IA44

Nông Hữu Doãn

18/8/2006

IA45

Siu  Tư

06/01/2006

IA46

Nay  Dun na

27/7/2005

IA47

Rmah - H' Noet

08/11/2006

IA48

Siu - H' Nhin

10/8/2006

IA49

Ksor - H' Cươi

12/12/2006

IA50

Rmah Vương

06/5/2006

IA51

Rmăh - H' Như

13/10/2006

IA52

Nông Thị Thu Huyền

18/01/2006

IA53

Nguyễn Thị  Xuân

30/01/2006

IA54

Ksor - Tôn

11/6/2006

IA55

Rcom - H' Troeh

10/8/2006

IA56

Kpă Kiệt

20/8/2006

IA57

Ksor - Kreh

18/12/2005

IA58

Đinh Toanh

08/4/2005

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

KBANG

 

KB01

Lý Bảo  Lâm

11/07/2006

KB02

Đinh Thị Thanh   Thúy

20/10/2006

KB03

Đinh Thị  Kiệu

11/3/2006

KB04

Đinh Y Chúc

01/01/2006

KB05

Đinh Thị Nguyệt  Ánh

26/8/2006

KB06

Đinh Thị Siu  Thìn

20/05/2006

KB07

Đinh Văn  Trọng

20/07/2006

KB08

Đinh Thị  Hiền

22/10/2006

KB09

Đinh Thị  Kiều

27/8/2006

KB10

Đinh Văn  Hưng

8/3/2006

KB11

Đinh Thị  Chen

10/12/2006

KB12

Đinh Thị  Hà

25/06/2006

KB13

Đinh Thị  Kách

05/03/2006

KB14

Lê Đinh Xuân

09/02/2006

KB15

Đàm Thế Hùng

26/04/2006

KB16

Đinh Yên  Châu

06/07/2006

KB17

Đinh Thị  Hương

25/4/2006

KB18

Đinh Thị  Khoan

4/2/2006

KB19

Đinh  Nam

27/9/2006

KB20

Đinh Thị Công  Mại

14/09/2006

KB21

Đinh Thị  Ngieng

30/06/2006

KB22

Đinh Thị Kim Phượng

05/10/2006

KB23

Đinh Thị  Nhi

25/09/2006

KB24

Đinh Thị  Thúy

20/09/2006

KB25

Đinh Thị  Hloanh

09/05/2006

KB26

Đinh Siu Thị  Quý

07/07/2006

KB27

Đinh Duy  Bảy

02/10/2006

KB28

Đinh Thị Minh Thư

17/10/2006

KB29

Đinh Thị  Diệp

04/08/2006

KB30

Đinh Thị  Hồng

10/10/2006

KB31

Hứa Thị Việt Ánh

16/07/2006

KB32

Đinh Văn  Nhân

27/05/2006

KB33

Đinh Thị   Hạ

04/11/2006

KB34

Đinh Thị  Xiếc

12/12/2006

KB35

Đinh Thị  Hlin

03/04/2006

KB36

Đinh  Quang

05/10/2006

KB37

Đinh  Thị  Duyệt

08/4/2006

KB38

Đinh Thị Hải Yến

17/12/2006

KB39

Đinh Thị Minh Thư

26/12/2006

KB40

Đinh Văn  Trôn

02/01/2006

KB41

Đinh  Y Dương

30/03/2006

KB42

Đinh Thị Oai

19/07/2006

KB43

Hà Nguyễn Nga

23/01/2006

KB44

Đinh Thị  Tiến

6/04/2006

KB45

Đinh Thị  Chách

5/11/2006

KB46

Đinh Thị  Mlen

25/10/2006

KB47

Đinh Thị  Thao

01/05/2002

KB48

Đinh Thị  Nưới

20/12/2005

KB49

Đinh  Thị  Cô

03/02/2006

KB50

Lý Kim  Tuyển

07/09/2006

KB51

Đinh Thị  The

16/5/2006

KB52

Đinh Thị  Hem

12/10/2006

KB53

Đinh  Thị  Vách

26/02/2006

KB54

Hoàng Văn  Nhân

20/02/2006

KB55

Quách Thị Khánh  Ly

16/07/2006

KB56

Đinh Thị  Liên

02/05/2006

KB57

Hứa Thị Anh Mai

28/07/2006

KB58

Đinh Thị Quỳnh Như

22/12/2006

KB59

Đinh Văn  Kiệt

24/08/2006

KB60

Đinh Thị  Lệ

02/04/2006

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

KONGCHRO

 

KC01

Đinh Thị Hoài  Giang

24/2/2006

KC02

Đinh Thị A

15/10/2004

KC03

Đinh Thị Nhơc

10/5/2005

KC04

Đinh Văn Mai

08/10/2006

KC05

Đinh Thị  Sợi

01/1/2006

KC06

Đinh Thị  Chấp

24/5/2006

KC07

Đinh Thị  Ngâ

18/2/2006

KC08

Lương Thị Thu  Huyền

14/11/2006

KC09

Đinh Thị Kam

05/8/2005

KC10

Đinh Hải Khánh

03/8/2006

KC11

Đinh Thị  Như

15/2/2006

KC12

Đinh Thị  Nữ

01/1/2006

KC13

Đinh Thị   Anhan

25/2/2005

KC14

Đinh Thị   Thuơn

23/8/2006

KC15

Đinh Văn  Lanh

05/12/2005

KC16

Đinh Thị  Uếch

03/2/2005

KC17

Đinh Thị  Khoa

08/3/2006

KC18

Đinh Thị Nhiên

09/7/2006

KC19

Đinh  Văn Tiến

08/2/2005

KC20

Đinh Thị Ngân

28/11/2005

KC21

Đinh Thị Thắt

09/10/2006

KC22

Siu Pel

07/1/2006

KC23

Siu Lước

05/5/2006

KC24

Kpã Byê

15/9/2005

KC25

Rơ Ô Nguyr

01/1/2004

KC26

Đinh Thị Chuyên

04/10/2006

KC27

Kpã Diu

01/01/2005

KC28

Đinh Thị  Guen

15/8/2006

KC29

Đinh Thị  Pin

02/5/2006

KC30

Đinh  Ba

03/7/2006

KC31

Đinh Thị Ha

20/8/2006

KC32

Đinh Thị Anh

15/10/2006

KC33

Đinh Thị Nhên

14/7/2005

KC34

Đinh Thị Thảo

18/4/2005

KC35

Đinh Thị Xêi

26/4/2005

KC36

Đinh Văn Tdếch

29/10/2006

KC37

Đinh Thị Khuyết

10/11/2006

KC38

Đinh  Ót

27/7/2006

KC39

Đinh Thị  Duệ

30/6/2006

KC40

Đinh Văn Khuyên

20/7/2005

KC41

Đinh Thị Klơn

01/3/2005

KC42

Đinh Thị Hoăn

09/11/2006

KC43

Đinh Thị Nglái

'14/2/2006

KC44

Đinh Thị Hệ

03/12/2006

KC45

Đinh Thị Linh

17/10/2006

KC46

Đinh Thị Bài

25/10/2006

KC47

Đinh Thị  Mi

24/11/2005

KC48

Đinh Biêng

01/9/2006

KC49

Đinh Văn Sơ

29/6/2006

KC50

Đinh Văn Quai

25/6/2006

KC51

Đinh Thị Nguyết

27/5/2006

KC52

Đinh Thị Linh

20/1/2006

Danh sách mã hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

MANGYANG

 

MY01

Lý Hoàng  Như

07/8/2006

MY02

Hoàng Thị Thanh  Nhi

19/01/2006

MY03

Vi Thị Ngọc  Anh

31/8/2006

MY04

 Tam

10/3/2006

MY05

 Hoa

10/7/2006

MY06

 Hoanh

01/01/2006

MY07

 Bé

25/02/2006

MY08

 Duer

26/3/2006

MY09

 Hăn

12/9/2006

MY10

Đinh Thị Mai  Xuyên

05/8/2006

MY11

 Huonh

01/9/2006

MY12

 Đep

06/6/2006

MY13

Ksor Hờ  Mộng

24/01/2006

MY14

 Đẽk

11/9/2006

MY15

 Diêm

16/10/2006

MY16

 Byar

02/3/2006

MY17

 San

18/5/2006

MY18

Ty  Vi

02/9/2006

MY19

 Lang

25/7/2006

MY20

Đinh Y  Nang

24/6/2006

MY21

 Vũ

17/10/2006

MY22

Đinh Thị  Pyinh

39001

MY23

 Thonh

08/02/2006

MY24

Đinh Thị  Phương

22/9/2005

MY25

 Ngem

20/3/2006

MY26

 Sân

07/6/2006

MY27

 Guan

26/5/2006

MY28

 Nêu

23/9/2006

MY29

 Thoănh

27/11/2006

MY30

 Xin

15/6/2006

MY31

Y Ăn Na  Trung

06/10/2006

MY32

 Tuơn

11/9/2006

MY33

 Bé

20/12/2006

MY34

 Tuyết

25/3/2006

MY35

 Khuyei

01/01/2006

MY36

 AMLỡ

20/5/2006

MY37

Đinh A  Thuy

15/6/2006

MY38

Đinh  Siêm

06/02/2006

MY39

 Bin

07/7/2006

MY40

 Ung

05/9/2006

MY41

 Long

27/5/2006

MY42

 Ngân

01/01/2006

MY43

 Quý

01/01/2006

MY44

 Niu

19/02/2006

MY45

Hoàng Thị  Hiền

15/7/2006

MY46

 Thoay

01/01/2006

MY47

Nguyễn Mạnh  Cường

13/01/2006

MY48

Vi Thị  Thế

01/11/2006

MY49

 Kết

23/6/2006

MY50

 Lơ

10/3/2006

MY51

Vương Thị Lệ  Khuê

06/3/2006

MY52

La Thi  Thơ

05/12/2006

MY53

 Amli

01/01/2006

MY54

Ngân Duy  Chiến

08/9/2006

MY55

 Prim

28/01/2006

MY56

Nông Thị Thu  Thúy

02/11/2006

MY57

 Ngân

10/8/2006

MY58

 Toai

01/01/2006

MY59

 Jrưm

20/11/2006

MY60

Triệu Thị Kim  Oanh

12/10/2006

MY61

Hoàng Thị  Huệ

15/3/2006

MY62

 Eng

2005

MY63

 Duân

01/01/2006

MY64

 Xoe

20/9/2006

MY65

 Đêm

01/01/2006

MY66

 Doanh

30/7/2006

MY67

 Thi

05/5/2006

MY68

 Doang

24/5/2006

MY69

 Hmeng

01/01/2006

MY70

 Đương

10/8/2006

MY71

Đinh Y  Hiệp

03/01/2006

MY72

Đinh Thị  Giang

11/01/2006

MY73

 Hei

01/01/2005

 

Các bạn click chuột vào đường link sau;

http://thptdtntdonggialai.gialai.edu.vn/tra-cuu/bang-diem

 

 

Các bạn nhập mã hồ sơ theo danh sách ở trên sẽ có kết quả như sau

 

Hoặc

 

 

Chúc các bạn may mắn!

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 36
Tháng 12 : 478
Năm 2021 : 25.194