KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:123/KH-DTNTĐGL                                                                                An Khê, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

LỚP 10, 12, NĂM HỌC 2017-2018


 

Thực hiện công văn số 1616/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12, năm học 2017-2018. Trường THPT DTNT Đông Gia Lai xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10, lớp 12, năm học 2017-2018 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ CÁC MÔN KIỂM TRA:

1. Các môn kiểm tra:

a. Lớp 10:

Kiểm tra các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

b. Lớp 12:

Kiểm tra các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lí, GDCD.

2. Nội dung kiểm tra:

a. Lớp 10:

- Môn Toán: Khoảng 30% thuộc chương trình lớp 9 (những kiến thức cơ bản có liên quan đến kiến thức lớp 10) và khoảng 70% kiến thức lớp 10 (kiến thức đã học trước ngày 26/09/2017).

- Môn Ngữ Văn: Khoảng 60% thuộc chương trình lớp 9 (những kiến thức cơ bản có liên quan đến kiến thức lớp 10) và khoảng 40% kiến thức lớp 10 (kiến thức đã học trước ngày 26/09/2017).

- Môn Tiếng Anh: Khoảng 50% thuộc chương trình lớp 9 (những kiến thức cơ bản có liên quan đến kiến thức lớp 10) và khoảng 50% kiến thức lớp 10 (kiến thức đã học trước ngày 26/09/2017).

b. Lớp 12:

- Nội dung kiểm tra tất cả các môn: Khoảng 50% thuộc chương trình lớp 11 (những kiến thức cơ bản có liên quan đến kiến thức lớp 10) và khoảng 50% kiến thức lớp 12 (kiến thức đã học trước ngày 26/09/2017).

3. Hình thức kiểm tra:

a. Lớp 10:

- Môn toán: Trắc nghiệm 60% và tự luận 40%; thời gian làm bài 60 phút.

- Môn Ngữ Văn: Tự luận 100%; thời gian làm bài 90 phút.

- Môn Tiếng Anh: Trắc nghiệm 80% và tự luận 20%; thời gian làm bài 45 phút.

b. Lớp 12:

Môn Ngữ Văn kiểm tra theo hình thức tự luận 100%. Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, GDCD theo hình thức trắc nghiệm 100%. Môn Tiếng Anh gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm 08 điểm và phần tự luận 02 điểm. Thời gian làm bài của môn Ngữ văn là 90 phút; các môn còn lại 45 phút/môn.

II. ÔN TẬP ĐỂ KIỂM TRA :

1. Thời gian ôn tập: Tuần 04 (Từ 18/09 đến 23/09) và có thời khóa biểu kèm theo; mỗi môn ôn tập 2 tiết/tuần.

2. Nội dung ôn tập:

- Dựa trên nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra, năng lực học tập của học sinh, các tổ nhóm bộ môn xây dựng đề cương, nội dung, phương pháp ôn tập cho phù hợp.

- Nội dung ôn tập phải bám sát vào kiến thức trọng tâm, phù hợp nhiều đối tượng học sinh (Đặc biệt, quan tâm đến học sinh yếu, kém).

- Đề cương, nội dung, phương pháp ôn tập phải bàn bạc, thống nhất của Tổ/Nhóm chuyên môn trước khi thực hiện.

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Lịch kiểm tra: Có lịch kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10, lớp 12 năm 2017-2018 kèm theo.

2. Coi kiểm tra: Thực hiện theo công văn số 1616/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12, năm học 2017-2018.

3. Kế hoạch giao nhận đề, in sao đề, chấm bài kiểm tra:

a. Lớp 10:

- Các Tổ chuyên môn thống nhất ma trận chung.

- Dựa trên ma trận đã thống nhất, mỗi giáo viên trong Tổ phải ra một đề kiểm tra. Sau đó, Tổ trưởng chuyên môn chọn 1 đề kiểm tra gửi cho Lãnh đạo nhà trường theo địa chỉ email: chuyenmondtntdgl@gmail.com chậm nhất 17 giờ ngày 22/04/2017.

- Khi nộp đề phải đầu đủ: Ma trận, đề kiểm tra, đáp án.

- Sau kiểm tra xong từng môn, các Tổ chuyên môn thống nhất đáp án và tiến hành chấm bài.

- Kết quả kiểm tra được đưa vào tính 01 cột điểm kiểm tra 15 phút hoặc 01 cột điểm kiểm tra 1 tiết của học kỳ I, năm học 2017 -2018 do từng Tổ chuyên môn quyết định.

b. Lớp 12: Thực hiện theo công văn số 1616/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12, năm học 2017-2018.

Chú ý:

- Sau khi thi xong môn Ngữ Văn, Tổ Ngữ Văn thống nhất đáp án và tiến hành chấm.

- Sau mỗi buổi thi xong lần lượt các môn Vật lí, Sinh học, Toán, Hóa Học, Lịch Sử, Địa Lí, GDCD, Tiếng Anh: Các Tổ chuyên môn tiến hành chấm phần trắc nghiệm trên máy chấm trắc nghiệm. Riêng phần tự luận môn Tiếng Anh thì Tổ chuyên môn thông nhất đáp án và tiến hành chấm.

- Kết quả kiểm tra được đưa vào tính 01 cột điểm kiểm tra 15 phút của học kỳ I, năm học 2017 -2018.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KIỂM TRA KHẢO SÁT.

1. Lập danh sách giám thị: Dựa trên cơ sở vật chất, số lượng cán bộ giáo viên của đơn vị mà việc bố trí giám thị trong mỗi phòng kiểm tra thật hợp lý, đảm bảo cho việc kiểm tra nghiêm túc ( có danh sách phân công giám thị kèm theo).

2. Lập danh sách học sinh:

- Danh sách học sinh được xếp theo khối lớp, theo thứ tự A, B, C của học và tên học sinh.

- Số báo danh quy định 06 chữ số để thực hiện chấm trắc nghiệm bằng máy.

- Khối 10 chia thành 6 phòng thi; Khối 12 chia 5 phòng thi.

- Phân công: Cô Nguyễn Thị Hoa lập danh sách học sinh theo phòng thi.

3. Chuẩn bị in sao đề:

a. Ban in sao đề:

- Ông Hà Hữu Phúc, Hiệu trưởng: Trưởng ban.

- Ông Võ Đăng Phước, Phó hiệu trưởng: Phó ban.

b. Công việc in sao đề: Thực hiện theo công văn số 1616/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12, năm học 2017-2018.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất:

- Cô Văn Thị Thu Vân, Phó hiệu trưởng: Phân công và chỉ đạo các bộ phận liên quan trong việc chuẩn bị máy tính, máy in, máy photo, máy chấm trắc nghiệm, cơ sở vật chất của các phòng kiểm tra,… để phục vụ tốt cho việc kiểm tra khảo sát đàu năm học 2017 -2018.

- Cô Nguyễn Thị Hoa và Cô Nguyễn Thị Thúy Loan ( Văn phòng): chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm.

V. THỐNG KÊ BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA.

1. Thống kê báo cáo:

- Tất cả các bài làm kiểm tra của học sinh sau khi chấm xong và điểm các bài kiểm tra trắc nghiệm phải nộp lại cho Cô Hoa trước 15 giờ ngày 30 tháng 09 năm 2017.

- Trong ngày 2 tháng 10 năm 2017, Cô Hoa hoàn thành việc nhập điểm và thống kê kết quả theo mẫu.

2. Xử lí kết quả bài kiểm tra:

- Sau khi có kết quả thống kê các bài kiểm tra (Từ ngày 3/10/2017 đến 7/10/2017): Các Tổ chuyên môn tiến hành họp tổ chuyên môn để phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của đề kiểm tra; phân tích năng lực và kiến thức của học sinh có đảm bảo các nội dung kiểm tra; phân tích chất lượng dạy và học của từng giáo viên, từng lớp học.

- Họp tổ chuyên môn đánh giá chất lượng môn học; phân tích các nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp trong chỉ đạo và quản lý chất lượng dạy và học của môn. Từ đó, định hướng cho những giải pháp nâng cao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018.

- Các tổ chuyên môn nộp lại biên bản họp tổ chuyên môn để xử lí kết quả bài kiểm tra cho Lãnh đạo nhà trường chậm nhất 10 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2017.

             Nơi nhận                                              HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo nhà trường

- Tổ trưởng chuyên môn

- Lưu văn thư

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 36
Tháng 12 : 478
Năm 2021 : 25.194