KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI DẠY TỐT - HỌC TỐT NĂM HỌC 2017 -2018 - ĐỢT 1

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/ KH-DTNTDGL                                                                               An khê, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

DẠY TỐT – HỌC TỐT NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỢT 1 ( 13/11/2017 – 20/11/2017)

 

Căn cứ vào tình hình dạy học của nhà trường trong năm học 2017 – 2018. Trường THPT DTNT Đông Gia Lai xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt năm học 2017 -2018, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm giỏi; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

1.2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo; đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, việc sử dụng thiết bị dạy học được cấp và thiết bị dạy học tự làm của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Qua phong trào thi đua dạy tốt – học tốt phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán của trường; góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của trường và của toàn ngành.

1.3. Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu

2.1. Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục cấp THPT.

2.2. Việc tổ chức phong trào thi đua dạy tốt – học tốt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. THỜI GIAN – NỘI DUNG - HÌNH THỨC – ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Từ ngày 13/11/2017 đến 20/11/2017.

2. Nội dung:

Mỗi tổ/nhóm chuyên môn đăng kí và tổ chức dạy ít nhất 1 tiết (từ ngày 13/11/2017 đến 20/11/2017.

3. Hình thức:

3.1 Giáo viên đăng kí 1 tiết dạy tốt ở Tổ chuyên môn; Tổ trưởng tập hợp các tiết dạy tốt của tất cả giáo viên trong Tổ và nộp cho Chủ tịch công đoàn.

3.2 Lãnh đạo nhà trường lên lịch tổng thể và phân công giáo viên dự giờ.

4. Đối tượng

Tham dự phong trào thi đua dạy tốt – học tốt là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường trong năm học 2017 -2018.

III. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Thực hành giảng dạy:

- Được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết dạy của Kế hoạch 169/KH-DTNTĐGL ngày 31 tháng 10 năm 2017 của trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

- Sau khi giáo viên hoàn thành các bài giảng dạy, giáo viên dự giờ gặp gỡ với giáo viên giảng dạy và lãnh đạo nhà trường để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

- Giáo viên tham gia dự giờ thống nhất, đánh giá tiết dạy của giáo viên thực hành hai tiết dạy để làm cơ sở đánh giá xếp loại năng lực chuyên môn cuối năm.

2. Giáo án giảng dạy:

- Theo Kế hoạch 169/KH-DTNTĐGL ngày 31 tháng 10 năm 2017 của trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

3. Giáo viên tham gia phong trào thi đua dạy tốt – học tốt là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của năm học 2017 -2018.

4. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu tất cả thầy cô thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

 

Nơi nhận                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo nhà trường

- CTCĐ, BCHCĐ

- TT, TP GV, NV.

- Lưu VT

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 55
Tháng 06 : 123
Năm 2020 : 24.791