KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2017 -2018 -LẦN 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 169/ KH-DTNTDGL                                                                                                                               An Khê, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

NĂM HỌC 2017 -2018 – LẦN 1

 

Thực hiện công văn số 1790 /SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2017 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017 -2018.

Nhằm phục vụ công tác dạy và học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông mới và tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học trong giai đoạn hiện nay. Trường THPT DTNT Đông Gia Lai xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá năm học 2017-2018 – Lần 1 như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong các tổ/nhóm chuyên môn, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

3. Thống nhất phương thức tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn và đánh giá, góp ý giờ dạy của giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2019.

II. Yêu cầu

1. Tập trung xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của phương pháp giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh.

2. Việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn được tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn phải được thực sự nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực.

3. Trong tháng 11/2017 và 12/2017, mỗi giáo viên phải tiến hành soạn giảng theo mẫu giáo án số 1 (theo phụ lục2) ít nhất 03 tiết và tổ chức dạy thử nghiệm các tiết soạn giảng đó để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả cho bộ phân chuyên môn. Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc giáo viên thực hiện và hoàn thành tốt bài dạy của mình. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua tháng 11 và 12/2017.

4. Xây dựng tiết dạy, chủ đề bài học (thực hiện theo hướng dẫn chủ đề và góp ý tiết dạy kèm theo công văn 1790/SGDĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 10 năm 2017).

III. Tổ chức thực hiện.

1. Số tiết mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch bài học, chủ đề và tiến hành dạy thử nghiệm trong tháng 11 và tháng 12: Ít nhất 3 tiết hoặc 1 chủ đề.

2. Thời gian đăng kí bài học, chủ đề: Từ ngày 08 tháng 11 năm 2017 đến 15 tháng 11 năm 2017 (theo phụ lục 1) và nộp lại bộ phận chuyên môn chậm nhất 15 tháng 11 năm 2017.

4. Thời gian đăng kí xây dựng kế hoạch bài học, chủ đề và tiến hành dạy thử nghiệm : Từ ngày 08 tháng 11 năm 2017 đến 25 tháng 12 năm 2017.

5. Nội dung xây dựng kế hoạch bài học, chủ đề và tiến hành dạy thử nghiệm:

5.1. Xây dựng bài học, chủ đề dạy học: Theo mục III.1 của Công văn 1790/SGDĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017-2018.

5.2. Tiến trình dạy học: Theo phụ lục 2 đính kèm.

5.3. Tổ chức dạy học, dự giờ và góp ý tiết dạy: Theo phụ lục 4 đính kèm.

5.4. Phân tích, đánh giá, xếp loại giờ dạy: Căn cứ vào 12 tiêu chí của mục III.3 của Công văn 1790/SGDĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017-2018.

6. Tất cả các kế hoạch bài học, chủ đề dạy học sau khi hoàn thành nộp lại cho bộ phận chuyên môn theo địa chỉ mail: chuyenmondtntdgl@gmail.com.

7. Nhà trường sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và có định hướng tốt hơn cho đợt sau.

IV. Một số lưu ý hướng dẫn về kế hoạch bài học (giáo án) trong năm học 2017 -2018.

Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017, để thuận tiện cho giáo viên soạn giảng, đáp ứng được yêu cầu về dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, trường THPT DTNT Đông Gia Lai hướng dẫn việc xây dựng giáo án như sau:

- Đối với bộ môn Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP- AN):

Do đặt thù các môn học nên giáo viên soạn giảng giáo án và tổ chức dạy học theo tài liệu hướng dẫn tập huấn giáo viên, giảng viên GDQP – AN năm 2016 của Bộ GDĐT và thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ GDQP về ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP – AN. Trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bài giảng, giáo viên cần vận dụng linh hoạt phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực cho từng hoạt động dạy học.

- Giáo án chủ đề hoặc những bài tập từ 2 tiết trở lên: Giáo viên tham khảo cấu trúc giáo án (theo phụ lục 2).

- Giáo án bài học từ 1- 2 tiết: Giáo viên tham khảo các mẫu giáo án đã được hướng dẫn tại Công văn 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2017 của Sở GDĐT Gia Lai.

Tóm lại: Về giáo án, giáo viên có thể tham khảo các mẫu giáo án đã được hướng dẫn trước đây, tuy nhiên để phù hợp với tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy theo Công văn 1790/SGDĐT-GDTrH, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017-2018, giáo viên cần bổ sung và làm rõ một số nội dung trong giáo án:

+ Mô tả rõ hoạt động khởi động (hay là hoạt động dẫn nhập vào bài); bổ sung mục tiêu và sản phẩm học sinh cần đạt cho mỗi hoạt động dạy học.

+ Mỗi hoạt động dạy học có thể sử dụng một kĩ thuật dạy học tích cực nào đó để tổ chức nhưng phải thực hiện các bước sau:

(1) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

(2) Thực hiện nhiệm vụ học tập: Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ hợp lí, hiệu quả; không có học sinh bị “bỏ quên”.

(3) Báo cáo kết quả và thảo luận: Hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

(4) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh học được qua hoạt động.

Nhà trường yêu cầu các tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng nghiêm túc triển khai thực hiên.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường (chỉ đạo)

- Các Tổ/Nhóm trưởng CM, Tổ văn phòng, giáo viên (để th/hiện);

- Lưu: VT, Tổ chuyên môn.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 67
Hôm qua : 55
Tháng 06 : 122
Năm 2020 : 24.790