KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178/KH-DTNTĐGL                                         An Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018


 

Kính gửi:

- Lãnh đạo nhà trường;

- Tổ trưởng chuyên môn;

- Giáo viên trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

 

 

- Căn cứ vào Công văn số 2010/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 06 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức kiểm tra học kì I, năm học 2017-2018;

- Căn cứ vào tình hình thực hiện chương trình của trường THPT DTNT Đông Gia Lai. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra học kỳ I chung các khối lớp: Từ ngày 25/12/2017 đến 29/11/2017( Có lịch cụ thể kèm theo).

Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra học kỳ được nghiêm túc, chất lượng và đúng quy chế, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kì như sau:

I. Về chương trình:

Giáo viên rà soát lại chương trình học kỳ I, kết thúc đúng thời gian quy định (nếu chậm thì dạy bù để hoàn thành). Hoàn thành điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đồng thời trả bài và sửa bài cho học sinh chậm nhất đến hết ngày 16/12/2017.

II. Đề cương ôn tập:

Các Tổ/Nhóm bộ môn xây dựng đề cương ôn tập cho các khối lớp như sau:

  • Khối 12 : Thời gian ôn tập 2 tuần ( tuần 15, tuần 16).

+ Ôn tập cho 9 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lí, GDCD.

+ Dựa trên năng lực học tập của học sinh, các tổ nhóm bộ môn xây dựng các phương pháp và nội dung ôn tập cho phù hợp. Nội dung ôn tập phải bám sát vào kiến thức trọng tâm, phù hợp nhiều đối tượng học sinh (Đặc biệt, quan tâm đến học sinh yếu, kém). Nội dung ôn tập phải đảm bảo các kiến thức thi học kì II và phù hợp với nội dung thi THPT năm 2018.

  • Khối 10, 11: Thời gian ôn tập 2 tuần ( tuần 15, tuần 16).

+ Ôn tập cho 8 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lí; mỗi môn ôn tập 2 tiết/tuần.

+ Dựa trên năng lực học tập của học sinh, các tổ nhóm bộ môn xây dựng các phương pháp và nội dung ôn tập cho phù hợp. Nội dung ôn tập phải bám sát vào kiến thức trọng tâm, phù hợp nhiều đối tượng học sinh (Đặc biệt, quan tâm đến học sinh yếu, kém). Các tổ và từng nhóm bộ môn thống nhất, hoàn thành các nội dung ôn tập và nộp qua email: chuyenmondtntdgl@gmail.com chậm nhất 17 giờ ngày 06/12/2017.

III. Đề kiểm tra:

3.1 Các yêu cầu của đề kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh và phù hợp với thời gian quy định đối với từng môn học.

- Thời gian làm bài:

+ Khối 10, 11: 90 phút cho hai môn Toán học, Ngữ văn; 45 phút cho các môn Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học, Công nghệ; các môn TD, GDQP các Thầy/Cô tổ chức thi học kì I đúng qui định chuyên môn.

+ Khối 12: Theo kế hoạch của Sở cho 9 môn (Toán, Ngữ văn, Anh Văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD); 45 phút cho các môn Tin học, Công nghệ; các môn TD, GDQP các Thầy/Cô tổ chức thi học kì I đúng qui định chuyên môn.

3.2. Tổ chức kiểm tra:

3.2.1. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra chung các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD. Nhà trường giao Tổ tiếng anh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho học sinh thi phần nói môn Tiếng anh.

3.2.2. Các môn Tin học, Công nghệ: : 100% trắc nghiệm khách quan; thi trên mạng Lan vào tuần 17( có lịch kèm theo).

3.2.3. Các môn Thể dục, GDQP: Giáo viên bộ môn tự bố trí kiểm tra trong tiết dạy thời khoá biểu. Các đề kiểm tra này phải đảm bảo yêu cầu chung và đặc thù riêng của từng môn học. Giáo viên hoàn thành việc kiểm tra học kỳ I trong tuần 16 ( từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017).

3.3. Cấu trúc đề kiểm tra:

3.3.1. Lớp 10, lớp 11:

- Đề kiểm tra đảm bảo nguyên tắc kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và hình thức trắc nghiệm khách quan gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, cụ thể:

+ Các môn Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học gồm hai phần: Phần trắc nghiệm khách quan 60% (số câu hỏi trắc nghiệm bằng 18) và phần tự luận 40% (số câu hỏi tự luận từ 2 đến 3 câu). Mức độ: Nhận biết tỉ lệ 30%, thông hiểu tỉ lệ 30%, vận dụng tỉ lệ 30%, vận dụng cao tỉ lê 10%.

+ Môn Toán: Phần trắc nghiệm khách quan 60% (số câu hỏi trắc nghiệm bằng 30 gồm 9 câu nhận biết, 9 câu thông hiểu, 9 câu vận dụng, 3 câu vận dụng cao) và phần tự luận 40% (số câu hỏi tự luận từ 4 đến 8 câu). Mức độ: Nhận biết tỉ lệ 30% , thông hiểu tỉ lệ 30%, vận dụng thấp tỉ lệ 30 %, vận dụng cao tỉ lệ 10%.

- Môn Lịch sử: Phần trắc nghiệm khách quan 60% (số câu hỏi trắc nghiệm bằng 24 gồm 12 câu nhận biết, 12 câu thông hiểu) và phần tự luận 40% (số câu hỏi tự luận bằng 2 gồm 1 câu vận dụng thấp, 1 câu vận dụng cao). Mức độ: Nhận biết tỉ lệ 30%, thông hiểu tỉ lệ 30%, vận dụng thấp tỉ lệ 30 %, vận dụng cao tỉ lệ 10%.

- Môn Địa Lí, GDCD: Phần trắc nghiệm khách quan 60% (số câu hỏi trắc nghiệm bằng 24 gồm 12 câu nhận biết, 12 câu thông hiểu) và phần tự luận 40% (số câu hỏi tự luận bằng 3 gồm 2 câu vận dụng, 1 câu vận dụng cao). Mức độ: Nhận biết tỉ lệ 30% , thông hiểu tỉ lệ 30%, vận dụng tỉ lệ 30 %, vận dụng cao tỉ lệ 10%.

- Môn Tiếng Anh gồm hai: Phần trắc nghiệm 60% và phần tự luận 40% (bao gồm cả phần nghe). Mức độ: Nhận biết (13 câu, tỉ lệ 30%), thông hiểu (14 câu, tỉ lệ 40%), vận dụng ( 5 câu; tỉ lệ 20%), vận dụng cao ( 3 câu, tỉ lê 10%).

- Môn Ngữ Văn hình thức tự luận 100%. Mức độ: Nhận biết tỉ lệ 30%, thông hiểu tỉ lệ 30%, vận dụng thấp tỉ lệ 30%, vận dụng cao tỉ lê 10%.

3.3.2. Đối với lớp 12:

- Các môn Vật lí, Ngữ văn, Sinh học, Toán, Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Địa lí, GDCD : Thi theo lịch và đề thi của Sở.

- Các môn Tin học, Công nghệ : 100% trắc nghiệm khách quan; thi trên mạng Lan vào tuần 17( có lịch kèm theo).

- Các môn Thể dục; GDQP giáo viên ra đề theo đúng hướng dẫn đặc thù của bộ

môn. Giáo viên hoàn thành việc kiểm tra học kỳ I trong tuần 16 ( từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017).

3.3.3. Yêu cầu công tác ra đề kiểm tra:

- Việc ra đề kiểm tra phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và giảm tải trong chương trình môn học do Bộ GDĐT quy định và theo quy trình biên soạn đề.

- Tổ/Nhóm chuyên môn thống nhất ma trận của đề kiểm tra học kỳ I cho từng môn học.

- Căn cứ vào ma trận của đề kiểm tra học kỳ I cho từng môn học đã thống nhất, mỗi giáo viên bộ môn ra 01 đề/khối dạy (ma trận đã thống nhất, đề và hướng dẫn chấm chi tiết), bảo mật và nộp qua mail chuyenmondtntdgl@gmail.com

- Lãnh đạo chuyên môn của nhà trường ngẫu nhiên chọn đề chính thức và đề dự bị; lập biên bản chọn đề gồm có các đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ chuyên môn, đại diện ban thanh tra nhân dân.

3.4 Thời gian nộp đề:

Tất cả các giáo viên nộp đề qua mail chuyenmondtntdgl@gmail.com trước ngày 16 tháng 12 năm 2016 ( đối với các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lí, GDCD); các môn còn lại nộp trước ngày 08 tháng 12 năm 2017.

3.5. Chấm thi học kì I:

3.5.1. Lớp 12:

- Môn thi trắc nghiệm: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và thực

hiện chấm máy.

- Môn thi Ngữ Văn: Bài làm tự của học sinh thể hiện trên giấy thi của nhà trường qui định. Tổ Ngữ Văn tổ chức chấm tập trung tại trường.

3.5.2. Lớp 10 và lớp 11:

- Môn thi gồm 2 phần (trắc nghiệm + tự luận): Học sinh làm bài trên bài thi và Tổ/nhóm chuyên môn thống nhất đáp án và tiến hành chấm.

- Môn thi Ngữ Văn: Bài làm tự của học sinh thể hiện trên giấy thi của nhà trường qui định. Tổ Ngữ Văn thống nhất đáp án và tổ chức chấm thi.

IV. Đối với nhóm nhập điểm và tổ văn phòng

- Kiểm tra và cài đặt lại toàn bộ hệ thống máy và cập nhật chương trình điểm chuẩn bị vào điểm.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy photo đề; giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp theo mẫu để đảm bảo theo quy chế thi hiện hành.

V. Đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh: Theo các thông tư hướng dẫn hiện hành.

VI. Công tác xử lí kết quả bài kiểm tra.

- Các Tổ/Nhóm trưởng chuyên môn nhận kết quả thống kê chất lượng bài kiểm tra từ Lãnh đạo nhà trường và tiến hành họp tổ chuyên môn để phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của đề kiểm tra, chất lượng dạy và học của từng giáo viên, từng lớp học.

- Họp Tổ chuyên môn đánh giá chất lượng môn học; phân tích các nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp trong quá trình chỉ đạo và quản lý chất lượng dạy và học của bộ môn.

- Tổ trưởng/Nhóm trưởng chuyên môn nộp biên bản họp xử lí kết quả bài kiểm tra cho Lãnh đạo nhà trường để có hướng chỉ đạo phù hợp trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

VII. Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Trước ngày 16/12/2017: Giáo viên tiếp tục giảng dạy và hoàn thành chương trình. Tổ chức dạy bù các tiết còn thiếu. Giáo viên hoàn thành điểm số kiểm tra thường xuyên.

* Học sinh thiếu bài kiểm tra định kỳ làm đơn xin kiểm tra lại. Hạn chót nộp đơn vào ngày 9/12/2017. Ngày kiểm tra lại: vào lúc 13h30 ngày 11/12/2017 .

* Thời gian giáo viên nhập điểm kiểm tra thường xuyên qua SMAS: chậm nhất 17h00 ngày 16/12/2017.

- Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017: Học sinh thi các môn Tin học, Công nghệ trên mạng Lan theo lịch. Đồng thời, buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học sinh tự học.

- Từ 25/12/2017 đến 29/12/2017: Buổi sáng, học sinh khối 10, 11, 12 thi theo lịch. Buổi chiều, học sinh khối 10, 11, 12 tự học.

- Trong quá trình kiểm tra học kỳ các môn theo lịch chung của Sở và trường, các tổ ( nhóm ) chuyên môn tổ chức chấm thi và hoàn thành điểm số trong thời gian sớm nhất có thể để nhóm nhập điểm kịp thời nhập điểm vào phần mềm. Tất cả các môn học của khối 10, 11, 12 phải hoàn thành điểm chậm nhất vào 17giờ ngày 01/01/2018 (các môn thi xong, Tổ/Nhóm chuyên môn tổ chức chấm ngay và nộp bài thi sau 3 ngày kể từ ngày thi).

- Ngày 02 tháng 01 năm 2018, họp xóa kỷ luật học sinh (nếu có).

- Nhóm nhập điểm hoàn thành xong điểm TB cho khối 10, 11, 12 chậm nhất 17 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2018.

- Đúng 9 giờ ngày 04/01/2018: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm của học sinh cùng với Hiệu trưởng; khối 10, 11 duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm của học sinh cùng với Phó hiệu trưởng chuyên môn (GVCN có thể tiến hành xếp loại hạnh kiểm sơ bộ trước khi thi HK để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bảng tổng hợp sau khi có điểm thi HK). Yêu cầu tất cả giáo viên dạy lớp 10, 11, 12, Ban nếp, Bí thư đoàn trường có mặt tại trường đúng 9 giờ ngày 04/01/2018 để cùng giáo viên chủ nhiệm duyệt hạnh kiểm.

- Từ ngày 02/01/2018 đến 06/01/2019 (Tuần 19): Buổi sáng, giáo viên dạy khối 10, khối 11, khối 12 vẫn dạy để hoàn thành chương trình học kỳ I. Buổi chiều, học sinh tự học, thực hiện lao động theo phân công của Ban lao động, tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.

- Từ ngày 04 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2018: Tổ văn phòng, nhóm nhập điểm chuẩn bị giấy khen và phần thưởng cho học sinh.

- Đúng 7 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2018: Nhà trường tiến hành sơ kết học kì I, năm học 2017 -2018.

Nơi nhận                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  • Như kính gửi
  • Lưu văn thư

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DTNT ĐÔNG GIA LAI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          An Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo kế hoạch số 178 /K H-DTNTĐGL ngày 29/ 11 /2017)

Ngày

Buổi

Môn

Lớp

Thời gian

làm bài

Giờ mở bì đề( tại phòng kiểm tra) và phát đề cho học sinh

Tính giờ làm bài

`

 

25/12/2017

 

 

 

Sáng

(Thứ 2)

Vật Lí

10

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Vật Lí

11

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Vật Lí

12

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Ngữ Văn

10

90 phút

8h 55 phút

9h 00 phút

Ngữ Văn

11

90 phút

8h 55 phút

9h 00 phút

Ngữ Văn

12

90 phút

8h 55 phút

9h 00 phút

`

 

26/12/2017

 

 

Sáng

(Thứ 3)

Sinh học

10

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Sinh học

11

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Sinh học

12

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Toán

10

90 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

Toán

11

90 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

Toán

12

90 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

 

 

27/12/2017

 

 

Sáng

(Thứ 4)

 

 

Hóa Học

10

45 phút

7h 00 phút

7h15 phút

Hóa Học

11

45 phút

7h 00 phút

7h15 phút

Hóa Học

12

45 phút

8h 15 phút

8h 30 phút

Lịch Sử

10

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

Lịch Sử

11

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

Lịch Sử

12

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

 

28/12/2017

Sáng

(Thứ 5)

Địa Lí

10

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Địa Lí

11

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Địa Lí

12

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

GDCD

10

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

GDCD

11

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

GDCD

12

45 phút

8h 45 phút

9h 00 phút

 

29/12/2017

Sáng

(Thứ 6)

Tiếng Anh

10

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Tiếng Anh

11

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

Tiếng Anh

12

45 phút

7h 00 phút

7h 15 phút

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 55
Tháng 06 : 123
Năm 2020 : 24.791